กิจกรรมดูงานในโรงพยาบาลต่างๆ

This slideshow requires JavaScript.


 

Advertisements

บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาโภชนาการและการกำหนดอาหารได้เป็นส่วนหนึ่งในการสำรวจชุมชนหมู่ที่ 8 คลอง 5 ปทุมธานี

This slideshow requires JavaScript.


 

กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

จะจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  เพื่อให้รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรโภชนาการและ

การกำหนดอาหาร ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียน

การสอน ในนักศึกษา โครงการจัดในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น ๓ อาคาร ๕ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

This slideshow requires JavaScript.


 

กิจกรรมดูงานศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ อำเภอสามพราน

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

ทางโภชนาการ

ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิจัยโภชนาการอำพลฟูดส์ อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม เป็น


 

This slideshow requires JavaScript.


 

โครงการภาวะโภชนาการดี นำไปสู่การมีสุขภาพดี

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ดำเนินการจัดทำโครงการ

“ภาวะโภชนาการดี นำไปสู่การมีสุขภาพดี” เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล

ในพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์

กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

ขึ้นในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์


 

This slideshow requires JavaScript.